โรงเรียนวัดหนองคล้า
หมู่ที่ 10 ถนนหนองคล้า บ้านหนองคล้า   ตำบลบึง  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์โทรศัพท์ (038) 480746
ผู้บริหาร

นายกันตทัช บุตรคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
โฉมใหม่เว็บไซต์โรงเรียนฯ เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/05/2011
ปรับปรุง 06/09/2013
สถิติผู้เข้าชม 272783
Page Views 302548
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางมันทนา พวงศิริ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2554,10:16  อ่าน 5930 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
รายละเอียดผลงาน
                                                                                บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง     รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  อาหารและโภชนาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
               สุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้รายงาน   นางมันทนา  พวงศิริ  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดหนองคล้า  อำเภอศรีราชา 
               สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3
ปีการศึกษา 2551
               รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  อาหารและโภชนาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดหนองคล้า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
              วัตถุประสงค์
              1. เพื่อหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน
              2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนกับหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน
              3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
              กลุ่มเป้าหมาย
              นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดหนองคล้า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  ปีการศึกษา  2551  จำนวน  30  คน
              เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  อาหารและโภชนาการ  ที่สร้างขึ้น  จำนวน  4  เล่ม
              1. อาหารและโภชนาการ
              2. ควาสำคัญของอาหาร
              3. สารอาหารที่ให้พลังงาน
              4. สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน 
              แบบทดสอบ 
              1เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  จำนวน  30  ข้อ
              2. แบบประเมินความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  อาหารและโภชนาการ
              ผลการทดลอง
              1. ประสิทธิภาพของการใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  อาหารและโภชนาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดหนองคล้า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  มีประสิทธิภาพ 89.75/85.42  ซึ่งสูง
กว่า  80/80อาหารและโภชนาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดหนองคล้า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
              2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง   อาหารและโภชนาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดหนองคล้า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ที่สร้างขึ้นช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  .01
              3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง   อาหารและโภชนาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดหนองคล้า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  ที่สร้างขึ้นทั้ง  4  เล่ม  อยู่ในระดับมาก  ผ่านเกณฑ์ความคาดหวังที่กำหนด
    

โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2554,10:16   อ่าน 5930 ครั้ง

 โรงเรียนวัดหนองคล้า