หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : กำหนดการพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
โดย : admin
อ่าน : 4435
พุธ ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

08.00 น.                   คณะครู  นักเรียนพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าเสาธง
08.30 น.                   คณะครู  นักเรียนพร้อมกันที่หอประชุม
08.40 น.                   พระสงฆ์  9  รูป  เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
09.00 น.                   ประธานในพิธี นายสัมฤทธิ์  พรสุวรรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม                                        มาถึงบริเวณพิธี
                             •   เปิดเพลงมหาฤกษ์ (นักเรียนทุกคนยืนรับประธาน)
                             •   พิธีกรเชิญประธานนั่ง  รองผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนก ตัวแทนครู นั่ง 
                             •   พิธีกรเชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                             •  ตัวแทนนักเรียนกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย  นักเรียนทุกคนรับพร้อมกัน
                             •  ตัวแทนนักเรียนกล่าวอาราธนาศีล
                             •  พระสงฆ์ให้ศีล  เจริญพระพุทธมนต์
                             •  ตัวแทนนักเรียนกล่าวคำถวายสังฆทาน  จตุปัจจัย และภัตตาหาร  ตัวแทนคณะ
                                ครูถวายสังฆทาน  จตุปัจจัย และภัตตาหารเพล
                             •  พระสงฆ์ให้พร  และประพรมน้ำพระพุทธมนต์  (เสร็จพิธีสงฆ์)
                             •   เริ่มพิธีไหว้ครู  (พิธีกรเชิญคณะครูทุกท่านขึ้นบนเวที)
                              •   ประธานจุดธูปเทียน  นักเรียนยืน – พนมมือ
                              •   ประธานเจิมหนังสือ
                              •   ตัวแทนนักเรียนกล่าวนำคำไหว้ครู (ปาเจรา.....)  นักเรียนทุกคนกล่าวบทไหว้ครู
                                พร้อมกัน (นายธนโชติ  แสนขวา  ประธานนักเรียน)
                              •   ตัวแทนนักเรียนนำกล่าวคำปฏิญาณตน ร้องเพลงพระคุณที่สามพร้อมกัน 3 จบ
                                แล้วนั่งลง
                             •  ตัวแทนนักเรียนนำพานดอกไม้ พานธูปเทียนไหว้ครูบนเวที
                                (ดนตรีบรรเลงเพลงสาธุการ)
                             •  นักเรียนทุกคนนำกรวยดอกไม้  มาลัยกร  ไหว้ครูบนเวที (ชุดละ 8 คน )
                             •  นักเรียนศิษย์เก่านำกรวยดอกไม้ มาลัยกร  ไหว้ครูบนเวที
                             •  มอบรางวัลผลการประกวดพานไหว้ครู 
12.00                      พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.                  นักเรียนทุกคนพร้อมกันที่หอประชุม
13.10 – 15.30 น.        นักเรียนทุกคนทดสอบสมรรถภาพทางกาย