หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2562
โดย : admin
อ่าน : 4380
อังคาร ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

08.00 น.         - นักเรียนร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
08.00 น.         - ผู้ปกครองนักเรียนลงทะเบียน ที่หน้าหอประชุม (ครูที่ปรึกษาห้องละ 1 ท่าน)
09.00 น.         - ประธานในพิธี(นายสัมฤทธิ์ พรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม)เดินทางมาถึง จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย              
                   - เชิญประธานในพิธีที่แท่นรับรายงาน
                   - หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนกล่าวรายงาน และเบิกตัวนักเรียนรับทุนการศึกษา นักเรียนรับเกียรติบัตรจิตอาสาดีเด่น แข่งขันทักษะวิชาการ ตามลำดับ          
                   - ประธานกล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน กล่าวเปิดงาน
                   - หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอำนวยการ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
                     ทั่วไป และหัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน พบผู้ปกครอง
10.00 น.         - ผู้ปกครอง นักเรียน และครูที่ปรึกษา ร่วมกิจกรรมโฮมรูม ที่ห้องเรียน กิจกรรมที่ดำเนินการ                 มีดังนี้
                       1) จัดเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
                       2) การแนะนำครูที่ปรึกษา
                        3) รายงานผลการเรียน และชมเชยนักเรียนที่มีความประพฤติดีเป็นแบบอย่างแก่            เพื่อนนักเรียน
                       4) การแนะนำ หลัก ปศพพ. ตามโครงการสถานศึกษาพอเพียง
                       5) แนะนำโรงเรียนคุณธรรม
                       6) แนะนำโครงการสถานศึกษาสีขาว
                       7) แนะนำโครงการโรงเรียนสะอาด
                   - ครู และผู้ปกครองปรึกษา แนะนำ พฤติกรรมของบุตรหลาน
12.00 น.         - ผู้ปกครอง เดินทางกลับ
          หมายเหตุ   ครูแต่งกายชุดสุภาพ