กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรุศจี มีมา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปิยวรรณ พันจักร
ครู คศ.3

นางสาวจุฑาภรณ์ เติมใจ
ครูอัตราจ้าง