กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวุฒิพงษ์ คำนะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางดิจิตรตะ แวดล้อม
ครู คศ.3