กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจำเนียร ชัยจันทา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายกมล มั่งมี
ครู คศ.3

นางอนุช มั่งมี
ครู คศ.3