กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายชาญชัย สิมมา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพานทอง ทัพหงษา
ครู คศ.3

ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพงษ์ เหลือนาง
ครู คศ.1

นางกุลนฎา ประสุนิงค์
ครู คศ.3

นายธนพงศ์ เรืองเลิศ
ครู คศ.1

นายขจรเกียรติ วันสืบ
ครู คศ.1

นางสาวพนิดา ขาวกุญชร
พนักงานราชการ