ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
         กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2528 และเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม  2528 เป็นสาขาโรงเรียนน้ำพองศึกษา ซึ่งได้ใช้สถานที่โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ จังหวัดขอนแก่น เป็นที่ทำการสอน โดยมีนายดำรง นารอง เป็นหัวหน้าสาขา ครูทำการสอน 8 คนนักเรียน 113  คน มีเขตพื้นที่บริการอยู่  2  ตำบล คือ ตำบลบัวใหญ่ และ ตำบลบ้านขาม
ปี พ.ศ. 2529  นายคำสี มีมา ประธานสภาตำบลบัวใหญ่ในขณะนั้นร่วมกับคณะกรรมการจัดหาที่ดินได้รับบริจาคที่ดินจากราษฎรส่วนหนึ่ง และที่สาธารณประโยชน์ซึ่งเป็นที่เลี้ยงสัตว์ของชาวบ้านจำนวน  90  ไร่  -  งาน  80.90  ตารางวา ในการก่อสร้างโรงเรียน ได้รับการสนับสนุนและความอนุเคราะห์จาก นาวาอากาศเอกไพโรจน์ รัตนพล (ยศขณะนั้น) ตำแหน่งผู้บังคับการฐานบินน้ำพองเป็นอย่างดียิ่ง และทางสภาตำบลบัวใหญ่ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยช่างกลปทุมวัน และวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นจำนวน  60  คนก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลังจำนวน  3  ห้องเรียนห้องน้ำ-ห้องส้วม 1 หลังจำนวน  4 ห้อง ฐานเสาธง พร้อมเสาโต๊ะ-เก้าอี้จากวิทยาลัยช่างกลปทุมวัน จำนวน 100 ชุด เงินสดโดยสภาตำบลบัวใหญ่ ร่วมบริจาคสมทบจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  เมื่อวันที่ 29 มกราคม  2529  ได้ย้ายมา   ทำการเรียนการสอนในอาคารเรียนชั่วคราวในบริเวณปัจจุบัน ต่อมาได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบและถือเอาวันที่ 29 มกราคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเกิดโรงเรียน

ปีการศึกษา 2532 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา (ค.อมต.สศ.)
ปีการศึกษา 2537 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
ปัจจุบันโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์


สภาพสังคม
          ประชากรในชุมชนในเขตตำบลบัวใหญ่และตำบลใกล้เคียง เป็นคนพื้นเพทางภาคอีสาน มีร้อยละ 2 ที่ย้ายครอบครัวมาจากภาคอื่น อาชีพส่วนใหญ่ทำการเกษตร ร้อยละ 90 , รับราชการ ร้อยละ 5 , ค้าขาย ร้อยละ 3 และประกอบอาชีพอื่นๆ ร้อยละ 2
การปกครอง
          การปกครอง มีรูปแบบการปกครองอยู่ 2 ลักษณะ คือ
          - การปกครองส่วนภูมิภาค คือ อำเภอน้ำพอง ประกอบด้วย 4 ตำบล คือ ตำบลน้ำพอง ตำบลวังชัย
ตำบลหนองกุง ตำบลบัวใหญ่ ตำบลสะอาด ตำบลม่วงหวาน ตำบลบ้านขาม  ตำบลบัวเงิน ตำบลทรายมูล ตำบลท่ากระเสริม ตำบลพังทุย และตำบลกุดน้ำใส
          - การปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ในรูปแบบการปกครองส่วนตำบล
 
การศึกษา
          ในเขตชุมชนตำบลบัวใหญ่ มีระดับการศึกษาเพียง 2 ระดับ คือ
          - ระดับการประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน 5 โรงเรียน
          - ระดับมัธยมศึกษา มีจำนวน 1 โรงเรียน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 คือ โรงเรียน
                บัวใหญ่พิทยาคม
 
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
          ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99  ส่วนที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์ และยังมีความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับการบูชาบรรพบุรุษ มีการละเล่นพื้นเมืองเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น หมอลำ
          วิถีชีวิตโดยทั่วไปในปัจจุบันค่อนข้างหลากหลาย โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนมีการใช้ชีวิตแบบสังคมเมืองมากขึ้น และสอดประสานกับวิถีชีวิตดั้งเดิมในการทำการเกษตร โดยมีพืชเศรษฐกิจสำคัญ คือ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง เป็นต้น
 
สภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
          สภาพทางสังคมที่ริเริ่มเปลี่ยนแปลงให้เห็นมากขึ้น คือเริ่มมีสถานเริงรมย์ให้เห็นในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ห้องอาหาร สวนอาหาร คาราโอเกะ  ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่เข้าไปใช้บริการมักจะเป็นกลุ่มเยาวชน
 
  
สภาพเศรษฐกิจ
          เศรษฐกิจของตำบลบัวใหญ่ ขึ้นอยู่กับอาชีพด้านการเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยเฉพาะการทำไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง รายได้เฉลี่ยประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง การคมนาคมที่สะดวกสามารถติดต่อกับเมืองขอนแก่น ในระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร
          สาธารณูปโภค ในการบริการของส่วนราชการมีดังนี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 1  แห่ง ส่วนเอกชนมีตลาดนัดจำหน่ายสินค้า นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานและสถานที่สำคัญดังนี้
          - ค่ายเปรมติณสูลานนท์
          - กองบิน 237
         
 
ขนาดสถานศึกษา
          โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดกลาง  มีนักเรียนจำนวน  351  คน

https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1040051130&Area_CODE2=